Skip to main navigation Skip to content Skip to footer

Glad Moment – 三文治保鮮大法

媽媽朝早趕住返工唔夠時間準備早餐, 小朋友就一定食唔到至Fresh嘅早餐?
咁你就錯啦!媽媽只要拎出秘密武器, 小朋友就幾時都有新鮮早餐食啦!

#GladHK #時刻新鮮 #開心盡享GladMoment #佳能密實袋