Skip to main navigation Skip to content Skip to footer

Glad Moment – 生果時刻鮮氣逼人

想時刻keep住仙氣?咁食生果都要夠新鮮至得。 方法好簡單,就係用強效密封,鎖水保鮮嘅佳能保鮮紙啦!

#GladHK #時刻新鮮 #開心盡享GladMoment #佳能保鮮紙