Skip to main navigation Skip to content Skip to footer

3步保存豆腐妙法

潮濕天氣好多食材都好易變壞,豆類食品就更加要小心處理!
簡單跟住做呢三個步驟,一次食唔哂嘅豆腐就可以保存多幾日啦。